Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992

Warning: Illegal string offset 'sort' in /home/exemplum/domains/architecturalvolumes.com/public_html/libraries/cms_model/cms_model.class.php on line 992
ArchitecturalVolumes Reguły zgłoszeń
PL PL

Reguły zgłoszeń

Reguły Zgłoszeń

 

Materiały publikowane w ramach wydawnictwa dzielą się na materiały zamawiane oraz materiały nadsyłane w odpowiedzi na ogłoszenie wydawnicze.

Artykuły lub opracowania, zwane dalej materiałem, publikowane w ramach wydawnictwa muszą spełniać następujące kryteria:

1. Materiał musi stanowić autorską wypowiedź i równocześnie ujmować zagadnienia dotyczące przestrzeni, architektury i urbanistyki w sposób nowatorski lub rozszerzający lub też interdyscyplinarny, prezentując wysoki poziom merytoryczny.

2. Materiał musi dotyczyć aktualnego w momencie publikacji (+/- 1 rok) stanu wiedzy na dany temat.

3. Materiał musi nosić pełne znamiona opracowania naukowego charakteryzując się rzetelnym warsztatem, obiektywizacją argumentacji prezentowanego stanowiska, klarownym oddzieleniem faktów od niezweryfikowanych tez lub osobistych przekonań, a także stanowić zrozumiały, komunikatywny wywód o logicznej strukturze.

4. Materiał nie może w żadnym razie naruszać prawa autorskiego, zasad uczciwości naukowej, interesu osób trzecich, a przede wszystkim nie może naruszać ogólnie uznanych norm społecznych, w tym godzić w przekonania, światopoglądy, wyznania. Powyższe nie stanowi ograniczenia krytycznego warsztatu naukowego, lecz wymaga od autora materiału dyscypliny  wywodu mieszczącego się w ramach dopuszczalnej argumentacji.

5. Autor (lub autorzy) materiału jest (są) wyłączną stroną odpowiedzialną za zamieszczone w materiale treści, akceptując fakt, że Redakcja ani Komitet Naukowy nie ponoszą w żadnym przypadku odpowiedzialności za roszczenia stron trzecich względem treści lub innych składników materiału (np. ilustracji).

6. Autor (lub autorzy) materiału nadsyłając go akceptują w pełni prawo Redakcji do uzyskania rzetelnej oceny tego materiału, w tym do ostatecznego odrzucenia materiału w fazie recenzowania, a w każdym czasie w przypadku naruszenia przez autora (autorów) obowiązujących reguł.

7. Autorom nadsyłającym materiały zamawiane lub materiały nadsyłane nie przysługuje wynagrodzenie, z wyłączeniem przypadku zaproszenia do złożenia płatnego materiału (kwestia indywidualnie i precedensowo rozstrzygana przez Redakcję w porozumieniu z Komitetem Naukowym).

8. Dla rozstrzygania zagadnień prawa autorskiego w odniesieniu do materiału zastosowanie mają przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zmianami).

9. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamawianych.

10. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucania materiałów nadsyłanych bez podawania przyczyn, a w przypadku nadesłania takiego materiału w odpowiedzi na ogłoszenie wydawnicze, odrzucania materiałów bez szczegółowego uzasadnienia.

11. Obowiązuje nadsyłanie materiałów wyłącznie w postaci elektronicznej, z wyłączeniem przypadków indywidualnie dopuszczonych przez Redakcję i Komitet Naukowy.

12. Autor (lub autorzy) nadsyłając materiał wyrażają zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, ze zmianami), do celów własnych wydawnictwa, a także wyrażają zgodę – w przypadku przyjęcia materiału do druku – na publikację wybranych danych osobowych w publikacji, na stronie internetowej wydawnictwa (co najmniej imię i nazwisko, adres mailowy – elektroniczny).

13. Potwierdzenie przyjęcia do druku nie stanowi zobowiązania Redakcji do wydrukowania materiału w konkretnym wydawnictwie.

14. Autor (lub autorzy) jest (są) związany(i) terminami określonymi przez Redakcję, która w przypadku ich niedotrzymania w dowolnej fazie ma jednostronne prawo do rezygnacji z publikowania materiału.

Wszystkie materiały, zarówno zamawiane, jak nadsyłane, wymagają dwustopniowego przedłożenia do akceptacji. W pierwszej fazie autorzy przygotowują dla artykułów – tytuł i streszczenie, a dla opracowań (obszerniejszych) – tytuł, układ treści, konspekt do układu treści oraz streszczenie.

15. Autor (lub autorzy) jest (są) zobowiązany(i) uwzględnić potrzebę korekt językowych oraz uczestniczyć czynnie, bez zbędnej zwłoki, w działaniach edycyjnych wymaganych przez Redakcję, by artykuł spełnił wymogi publikacji. W przypadku, gdy tłumaczenie materiału nadsyłanego jest niesatysfakcjonujące, autor może poprawiać tłumaczenie we własnym zakresie lub zlecić te prace Redakcji, za wynagrodzeniem. Autor uiszcza płatność z chwilą potwierdzenia przyjęcia tłumaczenia przez Redakcję.

16. Autor (lub autorzy) z chwilą nadesłania materiału (zamawianego lub nadesłanego) udziela(ją) pozwolenia na dokonanie korekt językowych (nie merytorycznych czy zmieniających sens nadesłanego materiału lub jego części), jeśli zwłoka w odpowiedzi na materiał przesłany przez Redakcję, wymagający udziału autora (lub autorów) przekracza 3 tygodnie.

17. Autor (lub autorzy) z chwilą uzyskania akceptacji nadsyła(ją) materiał zawierający wszystkie składniki, w tym ilustracje, tabele, schematy i inne w postaci elektronicznej w formacie wymaganym przez Redakcję, umożliwiającym prawidłowe przygotowanie publikacji. Redakcja każdorazowo ma prawo odrzucić elementy składowe nie spełniające tych wymogów, a autor przyjmuje do wiadomości, że jeżeli zwłoka w odpowiedzi na potrzebę skorygowania składnika materiału przesłanego do Redakcji przekracza 3 tygodnie, Redakcja ma prawo jednostronnie do usunięcia tego składnika z materiału.

Wszystkie materiały, zarówno zamawiane, jak nadsyłane, podlegają recenzji wydawniczej realizowanej w trybie peer-to-peer, przez co najmniej dwóch recenzentów. Publikację gwarantuje otrzymanie co najmniej dwóch pozytywnych recenzji dla danego materiału (przy dwóch recenzjach, obie muszą być pozytywne, przy trzech recenzjach, co najmniej dwie). Recenzja zawierająca uzasadnione, silne argumenty osłabiające wartość artykułu lub opracowania, może stanowić przesłankę do odrzucenia.

Materiały zamawiane poprzedzane są zaproszeniem konkretnego autora do złożenia artykułu do wybranego numeru czasopisma lub wybranej publikacji. Autor materiału zamawianego zwolniony jest z kosztów publikacji oraz tłumaczenia.

Materiały nadsyłane, po zaakceptowaniu w toku recenzowania, mogą być opublikowane po uiszczeniu przez autorów opłaty publikacyjnej, a także po nadesłaniu pełnego tłumaczenia (także wymagającego akceptacji).

Poniżej załączono wytyczne dla przygotowania materiału do publikacji.

 

1. Informacje zasadnicze

Autorzy powinni zapisać treść artykułu w pliku MS Word (*.doc, w ostateczności *.docx). Zapis artykułu w formie elektronicznej jest newralgiczny ze względu na możliwość szybkiej obróbki materiału publikacyjnego i łatwość prowadzenia procedury recenzowania i korekty. Artykuł nie powinien zawierać żadnego specyficznego formatowania i powinien stosować czcionkę TimesNewRoman o wielkości 11pt. Nie należy używać stylów innych, niż Normal, dla tekstu czy nagłówków. Wszelkie formatowania specyficzne utrudnią przygotowanie publikacji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości autor powinien skonsultować się z redaktorem.

1.1. Dlugość artykulu

Redakcja ma prawo ustanowić limit długości artykułu. W ramach owego limitu należy zmieścić wszystkie elementy artykułu, w tym tytuł, nazwisko autora, tekst, podtytuły (śródtytuły), przypisy, bibliografię, tabele, tablice, formuły, ilustracje i podpisy pod ilustracjami. W przypadku wstawiania ilustracji zaleca się proporcjonalne zmniejszenie ilości znaków w przeliczniku 1 ilustracja = min. 500 znaków. W przypadku nie zastosowania się do powyższych wymagań Redakcja ma prawo dokonać samodzielnych skrótów, a w rażących przypadkach odstąpić od publikacji przesłanego artykułu.

1.2. Nazwa pliku

Autor powinien nazwać plik wg poniższego schematu:

PAC_nazwisko-tytulartykululubpierwszedwawyrazytytulu.

1.3. Prawa wydawcy, redaktora i autora

Dotyczy także materiałów graficznych przesyłanych do publikacji

Autor nadsyłając swój tekst redaktorowi / wydawcy przenosi na redaktora / wydawcę prawa autorskie majątkowe wraz z prawami zależnymi tak, aby umożliwić redaktorowi / wydawcy publikację materiałów bez przeszkód formalnych, ograniczeń lub ryzyka po stronie redaktora / wydawcy względnie dokonuje bezterminowego, bezpłatnego i nieograniczonego użyczenia ww. materiałów redakcji. Autor przyjmuje do wiadomości prawa redaktora / wydawcy do dokonania skrótów lub odrzucenia tekstu lub innej zawartości, jeśli składniki te nie spełniają warunków niniejszego szablonu, w szczególności wielkości artykułu. Prawa redaktora / wydawcy obejmują możliwość wielokrotnego wykorzystania artykułu i załączników (graficznych, numerycznych itp.) w przedmiotowej publikacji. Równocześnie jednak nie ogranicza się prawa autora do publikowania tego samego artykułu lub jego fragmentów w innych opracowaniach.

Dostarczając tekst autor (ew. autorzy) równocześnie oświadcza, że artykuł nadesłany do niniejszej publikacji nie był nigdzie publikowany i że posiada prawa autorskie do dysponowania wszystkimi składnikami wykorzystanymi do opracowania swojego artykułu (w przypadku wielu autorów nadesłanie tekstu oznacza wyrażenie woli przez wszystkich autorów / współautorów w sposób zgodny, świadomy i intencjonalny, razem a także każdy z osobna). Ponadto autor (ew. autorzy) oświadcza, że żadna część artykułu nie przynależy lub nie jest objęta ochroną praw autorskich posiadanych przez osoby trzecie, a także oświadcza, że nie występują okoliczności, które mogłyby narazić redaktora / wydawcy na naruszenie cudzych praw autorskich wskutek podjęcia publikacji artykułu autora (autorów). W przypadku sformułowania zarzutów o naruszenie cudzych praw autorskich lub własności intelektualnej przeciw redaktorowi / wydawcy autor przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że będzie odpowiedzialny wobec redaktora / wydawcy za poświadczenie nieprawdy oraz skutki wynikające z naruszenia dóbr osób trzecich i narażenia redaktora / wydawcy na ryzyko i wszelki skutki, jakie mogą wynikać z naruszenia cudzych praw. Powyższe oznacza bezpośrednią i bezwzględną odpowiedzialność autora, który przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku powództwa ze strony osób trzecich, autor wstąpi w miejsce redaktora / wydawcy przejmując na siebie odpowiedzialność (o ile dotyczy to materiałów przezeń nadesłanych) chyba, że uniemożliwią to uregulowania prawne.

Nadsyłając artykuł z wszelkimi składnikami tego artykułu, w tym rycinami, tablicami, formułami i innymi materiałami, autor (autorzy) oświadcza, że posiada prawa do wszystkich załączanych składników artykułu i że załączenie któregokolwiek składnika nie narusza niczyich praw autorskich, praw pokrewnych, dóbr intelektualnych przynależnych osobom trzecim, względnie, że posiada prawa udostępnione przez strony trzecie (w stosownej wymaganej przepisami) formie spełniające również wymogi stawiane w niniejszej instrukcji do publikacji, z uwzględnieniem uprawnień redaktora / wydawcy. Autor (względnie autorzy) zwalnia tym samym redaktora / wydawcę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z naruszenia ww. praw i także za każdy składnik artykułu z osobna przejmuje pełną odpowiedzialność – w tym za redaktora / wydawcę – z tytułu naruszenia cudzych praw wskutek wykorzystania materiałów, które autor (autorzy) przekazał redaktorowi / wydawcy.

 

2. Przypisy

W artykule należy używać przypisów końcowych. Przypisy powinny być wprowadzane jako standardowe przypisy końcowe MS Word lub w ostateczności wpisywane w nawiasie kwadratowym w tekście podstawowym. Przypisy powinny być ponumerowane automatycznie i zachowywać ciągłość numeracji przez cały artykuł.

Przypisy nie powinny zawierać pełnych danych bibliograficznych, które winny znaleźć się w części zatytułowanej "Bibliografia". Przypis może jednak zawierać kompletną referencję - weblink, akt prawny lub odniesienie do materiałów niepublikowanych.

 

3. Bibliografia

Bibliografię należy umieścić na końcu artykułu. Wykaz publikacji referencyjnych w kolejności alfabetycznej. W przypadku cytowania aktów prawnych lub aktów normatywnych należy je zebrać odrębnie używając podtytułu “Akty prawne”, poprzedzonego linią odstępu ArialNarrow 10pt. Akty powinny być pogrupowane według hierarchii ważności, to jest np. najpierw ustawy, później rozporządzenia itd., w drugiej kolejności według daty opublikowania.

W bibliografii, jeśli wpisane są publikacje jednego autora (autorów) pochodzące z jednego roku, należy po dacie wpisywanej w nocie bibliograficznej wprowadzać indeks literowy ułatwiający wyróżnienie poszczególnych referencji (np. 1994a, 1994b, 1994c etc.). Zapis bibliografii należy stosować wg poniższej normy, ukazanych przykładów:

 

Dla publikacji zwartych

Mitchell, W.: 1990, The Logic of Architecture, The MIT Press, Cambridge

Slessor, C.: 2001, Eco-Tech. Sustainable Architecture and High Technology, Thames & Hudson, London

 

Dla opracowań zbiorowych

Tafuri, M.: 1998, L’Architecture dans le Boudoir: The Language of Criticism and the Criticism of Language, in K. M. Hays (ed.), Architecture Theory since 1968, Columbia Books of Architecture, New York, 146-173

Virilio, P., Ruby, A.: 1998, Architecture in the Age of its Virtual Disappearance. An Interview with Paul Virilio by Andreas Ruby, in J. Beckman (ed.), The Virtual Dimension. Architecture, Representation and Crash Culture, Princeton Architectural Press, New York, 179-187

 

Dla artykułów w czasopismach

Battle, G. i McCarthy, C.: 1996, Multi Source Synthesis. Dynamic Cities, w M. Toy (red.), Architecture on the Horizon, Architectural Design Profile, 122, III-IX

Dillon, A.: 2002, Information Architecture in JASIST. Just Where Did We Come From?, The Journal of the Society for Information Science and Technology, 10/2002, 821-823

Mattingly, M.: 1994, Meaning of Urban Management, Cities, vol. 11, 3/1994, 24-25

 

Dla aktów prawnych i normatywnych (jeśli jest niezbędne wymienianie aktó(1) prawnych, należy je podać osobno, wydzielone od pozycji bibliograficznych jedną linią odstępu)

Ustawa z dnia 14 lipca 1984 o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 17, poz. 99, z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

 

4. Nagłówki i stopki

W artykule nie należy używać stopek i nagłówków.

 

5. Ilustracje

Ilustracje w artykule powinny być wysokiej jakości tak, by umożliwić właściwy poziom edycyjny publikacji. Należy stosować się do wymogów określonych w zaproszeniu, a dotyczących przekazywanych materiałów graficznych. Słabe materiały graficzne mogą być odrzucone przez redakcję.

Wymaga się przesłania pełnego planowanego do wydania materiału graficznego (w postaci projektów, planów, opracowań studialnych, wyjątków z projektów, planów, opracowań studialnych, cyklu lub pojedynczych grafik, obrazów, rzeźby lub innych dowolnych elementów) w formie elektronicznej w formacie: pliki TIF (*.tif) lub JPG (*.jpg) w rozdzielczości min. 300dpi, max. 600dpi, nieskompresowane, w palecie kolor 24bit lub skali szarości 8bit, przy czym zwraca się uwagę na fakt, że dla rysunków linearnych charakterystycznych dla rysunków projektowych wymagana jest rozdzielczość 600dpi i dopuszczalna postać obrazu 1bit; na adres Redakcji na nośniku elektronicznym – np. płyta CDR, DVD-R – ze względu na dużą objętość, w ostateczności na adres e-mailowy Redakcji. Nie ma możliwości przesłania analogowych materiałów graficznych, materiały muszą spełniać wymogi określone wyżej.

Akceptuje się fakt, że materiał graficzny może być swobodnie korygowany i dopasowywany do potrzeb wydawnictwa przez redakcję publikacji. Jakość przesłanych materiałów przesądzać będzie o zmniejszeniu lub zwiększeniu ww. limitu – wg uznania Redakcji. Redakcja pozostawia sobie ponadto swobodę umieszczenia materiału w konkretnej, planowanej części publikacji.

Przyjęcie przez autora materiału graficznego do wiadomości i zaakceptowanie, a także odpowiedzialność za przekazane materiały w kontekście prawa autorskiego, ochrony praw stron trzecich,. Autor przedkładając materiał graficzny składa równocześnie (bez konieczności wyrażania tego w jakiejkolwiek innej formie) zobowiązanie, że zachował zasady określone w regułach publikacyjnych.